مشاوره سالیانه
سازمان ها و کسب و کارهایی که علاقه دارند تا به صورت سالیانه از خدمات مشاوره گروه مشاورین ذکری بهره مند شوند، این امکان وجود دارد تا با انعقاد قراردادهایی سالیانه در طی یک سال از کلیه خدمات مشاوره و برنامه ریزی گروه مشاورین ذکری در کلیه بخش های کسب و کار بهره مند شوند.

مشاوره در زمینه های مدیریت منابع انسانی، بازاریابی و فروش، برندسازی و توسعه فروش و توسعه برند در فضای دیجیتال انجام خواهد شد و در طی یک سال در سازمان جاری خواهد شد.