درون سازمانی
برای آموزش منابع انسانی در سازمان روشهای مختلفی وجود دارد. برخی از برنامه های آموزشی منابع انسانی در خارج از سازمان انجام میشوند. اما برخی دیگر از آموزشها در داخل شرکت قابل اجرا و پیاده سازی هستند.

برخی از اندیشمندان و دست اندرکارن منابع انسانی بر این باور هستند که گاهی آموزش های درون سازمانی نسبت به آموزش هایی که در مؤسسه ها و شرکتهایِ آموزشی خارج از شرکت انجام میگیرند، اثربخش تر هستند!

دوره های آموزشی درون سازمانی گروه مشاورین ذکری، با هدف انسجام بخشیدن به کلیه بخش های سازمان و منابع انسانی و فعالیت های هر مجموعه بر اساس دستورالعمل ها، آیین نامه انضباطی، شرح وظایف، چارت سازمانی قابل اجراست.

در این بخش علاوه بر آموزش مدیران ارشد و میانی؛ که در درجه اول اهمیت قرار دارد، آموزش های ویژه منابع انسانی هم بر اساس جدول آموزشی که طی جلساتی از قبل با مدیران و کارشناسان مجموعه به لابی گذاشته شده، در مدت زمان همکاری اجرا می گردد.